Volební program pro Plzeňský kraj 2012-2016

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM
pro krajské volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
na období 2012 - 2016:

 

Náš volební program nabízíme občanům pod heslem:

„VÁŠ HLAS PRO KSČM – SPRÁVNÁ VOLBA PRO KRAJ“

 

ÚVOD:

Trvalý rozvoj kraje je nutná podmínka pro spokojený život občanů

Prvořadým zájmem KSČM je rovnoměrný rozvoj území celého kraje a spokojenější život jeho obyvatel.
Politická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení dle výsledku voleb uplatněným na všech úrovních orgánů zastupitelstva kraje.
Narůstající kompetence státní správy na úroveni krajů a jejich finanční zajištění před nás staví nutnost nabídnout občanům reálnou alternativu rozvoje našeho kraje.

 

V OBLASTI ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH JISTOT

Budeme podporovat:

 1. výstavbu dalších sociálních zařízení v kompetenci obcí i kraje (domy seniorů, domy s pečovatelskou službou)
 2. vybudování terénních sociálních služeb
 3. zpracování koncepce zdravotnictví kraje (poskytování kvalitní zdravotní péče a efektivní hospodaření zdravotnických zařízení)
 4. změnu způsobu financování krajských zdravotnických zařízení Ministerstvem zdravotnictví ČR
 5. dobudování sítě zdravotnické záchranné služby jako součást integrovaného záchranného systému
 6. aby krajská zdravotnická zařízení zůstala ve správě a vlastnictví Plzeňského kraje
 7. zvyšování počtu lůžek následné péče na potřebnou kapacitu
 8. využití Evropských fondů pro výstavbu sociálních zařízení
 9. využití neprovozovaných zdravotnických zařízení na zařízení sociálních služeb
 10. rozšíření lékařské pohotovostní služby s plošným dosahem na celý region

  Odmítáme:

  1. rušení, omezování a zhoršení dostupnosti zdravotní péče na území kraje
  2. rušení, omezování rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany

   

  V OBLASTI ROZVOJE VENKOVA – REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

  Budeme podporovat:

  1. údržbu a opravy silnic II a III. třídy na území kraje
  2. zajištění potřebné dopravní obslužnosti na celém území kraje
  3. rozšiřování integrované a intervalové osobní veřejné dopravy prostřednictvím Plzeňského organizátora veřejné dopravy
      (společnosti POVED)
  4. omezování průjezdu kamionové dopravy přes centra kraje
  5. výstavbu dopravních obchvatů a průtahů městy a obcemi za finanční spoluúčasti státu a dotací EU
  6. přijetí zákona na ochranu Národního parku Šumava
  7. efektivnější využití financí kraje pro dotace obcím a zlepšení života občanů
  8. zemědělství s ohledem na jeho funkci krajinotvornou a pozitivní vliv na životní prostředí
  9. přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem, Dolním Bavorskem a Horní Falcí
  10. rozvoj regionálního zemědělství, včetně produkce a propagace místních regionálních potravin

  Odmítáme:

  1. zvyšování nezaměstnanosti v Plzeňském regionu
  2. odchod obyvatel z venkovského prostoru z důvodu zhoršování dostupné zdravotní, sociální péče,
      dopravní obslužnosti a nabídky zaměstnání


  V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A KULTURY

  Budeme podporovat:

  1. další rozvoj a rozšiřování předškolních zařízení (zřizování dalších sítí mateřských škol v obcích)
  2. učňovské školství se zaměřením na tradiční obory, které jsou charakteristické pro plzeňský kraj
      (lesnictví, zemědělství, kovo a dřevo obrábění)
  3. prezentaci a propagaci středních a učňovských škol pro získávání nových žáků s ukončeným základním vzděláním
  4. v oblasti kultury především „malé formy“ (divadelní, taneční a hudební soubory s využitím tradice a folkloru v kraji)
  5. projekt „ Plzeň – město kultury 2015“
  6. sportovní a mimoškolní aktivity

  Odmítáme:

  1. zakládání soukromých škol na úkor rušení státních škol
  2. jakoukoliv formu školného
  3. likvidaci základního školství v jednotlivých obcích regionu
  4. likvidaci učňovského školství i v souvislosti se slučováním středních a integrovaných škol
  5. rušení praktických škol

   

  V OBLASTI BEZPEČNÉHO ŽIVOTA V KRAJI

  Budeme podporovat:

  1. potírání zločinu, jakýchkoliv forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě,
       rasově motivované trestné činnosti, bezpečnost v ulicích
  2. zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě
  3. prevenci proti kriminalitě dětí a mládeže, zejména v uplatňování protidrogových opatření
  4. součinnost bezpečnostních orgánů se samosprávami a občanskými iniciativami, zejména v oblasti prevence
       a při mimořádných událostech
  5. vybavení policie a integrovaného záchranného systému, včetně materiálního zabezpečení dobrovolných hasičských sborů
  6. po ukončení činnosti Armády ČR ve vojenském újezdu Brdy vytvoření chráněného přírodního území ve vlastnictví státu nebo kraje

  Odmítáme:

  1. snižování počtu příslušníků, počtu služeben a útvarů Policie ČR a HZS
  2. úspory státního rozpočtu realizovat na úkor bezpečnostních a záchranných složek
  3. budování základen, včetně pobytu cizích vojsk na našem území

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook