Volební program KSČM pro Plzeňský kraj na roky 2016 - 2020

                                                          

                                                   

 

Rozvoj kraje - nutná podmínka pro spokojený život

Trvalým zájmem je rovnoměrný rozvoj území celého kraje a spokojenější život jeho obyvatel.

Politická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení dle výsledku voleb uplatněným ve všech orgánech zastupitelstva kraje.

Narůstající kompetence státní správy na úrovni kraje a jejich finanční zajištění před nás staví nutnost nabídnout občanům reálnou alternativu rozvoje kraje.

V souladu s programem KSČM podpoříme iniciativy a návrhy na zdanění finančních náhrad za nevydaný církevní majetek i na úplnou odluku církve od státu.

 

Náš volební program nabízíme občanům pod heslem:

„KSČM – správná volba vaší budoucnosti“.

 

ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ JISTOTY

Podporujeme:

* rozšiřování a budování sociálních zařízení zřizovaných obcemi i krajem (komunitní domy seniorů, domy s pečovatelskou službou, zařízení důstojného dožití)

* rozvoj, stabilitu a dostupnost terénních sociálních služeb

* udržení koncepce zdravotnictví kraje (poskytování kvalitní zdravotní péče a efektivní hospodaření zdravotnických zařízení)

* změnu způsobu financování krajských zdravotnických zařízení ministerstvem zdravotnictví

* plošnou sít zdravotnické záchranné služby, jako součást integrovaného záchranného systému

* ponechání krajských zdravotnických zařízení ve správě a vlastnictví Plzeňského kraje

* zvyšování počtu lůžek následné péče na potřebnou kapacitu

* rozšíření dostupnosti lékařské pohotovostní služby

 

Odmítáme:

* rušení, omezování a zhoršování dostupnosti zdravotní péče na území kraje

* rušení, omezování rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany

* sociální zabezpečení pro ilegální migranty a další osoby zneužívající sociální systém.

 

ROZVOJ VENKOVA – REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podporujeme:

* efektivní údržbu a opravy silnic II a III. třídy na území kraje

* zajišťování potřebné dopravní obslužnosti na celém území kraje

* rozšiřování integrované a intervalové osobní veřejné dopravy prostřednictvím Plzeňského

organizátora veřejné dopravy (POVED)

* omezování průjezdu kamionové dopravy po komunikacích II. a III. třídy a přes centra měst a obcí

* výstavbu dopravních obchvatů a průtahů městy a obcemi za finanční spoluúčasti státu a dotací EU

* přijetí samostatného zákona o Národním parku Šumava

* zavádění ekologičtějších typů vytápění domácností

* projekty pro zajištění potřebných zdrojů a rozvodů pitné vody

* projekty zaměřené na zadržování vody v krajině a výstavbu protipovodňových opatření

* vyšší využití financí kraje na dotace obcím ke zlepšení života obyvatel a mladých rodin

* zemědělství orientované na krajinotvornou funkci, s pozitivním vlivem na životní prostředí

* rozvoj zemědělství, včetně produkce a propagace místních regionálních potravin

* postupné vyrovnávání kvality života mezi regionálním centrem a venkovem

* přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem, Dolním Bavorskem a Horní Falcí.

 

Odmítáme:

* zvyšování nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

* odchod obyvatel z venkovského prostoru z důvodu zhoršování dostupné zdravotní a sociální péče, dopravní obslužnosti a nabídky zaměstnání

* zdražování pitné vody, která patří mezi základní lidské potřeby.

 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Podporujeme:

* další rozvoj a rozšiřování školních družin a nízkoprahových zařízení

* učňovské školství se zaměřením na tradiční obory, které jsou charakteristické pro plzeňský kraj (lesnictví, zemědělství, stavebnictví, kovo a dřevo obráběcí obory)

* v oblasti kultury především její tzv. „malé formy“ (divadelní, taneční a hudební soubory s využitím tradice a folkloru v kraji)

* obnovu a údržbu kulturních památek, rozvoj cestovního ruchu

* vytváření materiálních a finančních podmínek pro sportovní a mimoškolní aktivity

* prezentaci a propagaci středních a učňovských škol pro získávání žáků s ukončeným základním vzděláním

 

Odmítáme:

* zavádění povinné inkluze do základního školství, rušení základních praktických škol

* zakládání soukromých a rušení státních škol

* jakoukoliv formu placení školného

* likvidaci učňovského školství

* rušení praktických škol

* zavádění zvláštních výsad ve školních zařízeních pro žáky nepřizpůsobivých rodin

* zneužívání humanismu pro rizikové osoby ze zahraničí.

 

BEZPEČNÝ ŽIVOT V KRAJI

Podporujeme:

* veškerá opatření směřující ke snížení migračních vln, včetně účinných opatření k ochraně státních hranic se SRN na území Plzeňského kraje

* legislativní opatření směřující k eliminaci bezpečnostních rizik ze strany migrantů

* potírání zločinu, jakýchkoliv forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě, rasově motivované trestné činnosti, každodenní bezpečnost v ulicích

* opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě

* prevenci proti kriminalitě dětí a mládeže, zejména v uplatňování protidrogových opatření

* součinnost bezpečnostních složek se samosprávami a občanskými iniciativami, zejména v oblasti prevence a při mimořádných událostech

* vybavení policie a integrovaného záchranného systému, včetně materiálního zabezpečení jednotek dobrovolných hasičských sborů a spolků

 

Odmítáme:

* snižování počtu příslušníků, počtu služeben a útvarů Policie ČR a HZS

* úspory státního rozpočtu realizované na úkor bezpečnostních a záchranných složek

* budování cizích vojenských základen, včetně pobytu cizích vojsk na našem území

* budování nebo zřizování zařízení pro migranty na území kraje.

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook